Aiseesoft

Umowa licencyjna użytkownika

Niniejsza umowa EULA jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem końcowym licencjobiorcy („Użytkownik końcowy”) a Aiseesoft Studio, twórcą programu („Aiseesoft”), regulującą korzystanie z produktów Aiseesoft („Oprogramowanie”). Instalując Oprogramowanie, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy.

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane, do użytku wyłącznie na warunkach niniejszej licencji. Aiseesoft Studio zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane.

1. UDZIELANIE LICENCJI

Niniejsza Umowa Licencyjna na Oprogramowanie udziela następujących praw w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA:
Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje odwołalną, osobistą, niewyłączną i niezbywalną licencję na instalację i aktywację Oprogramowania na oddzielnych komputerach wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie możesz rozpowszechniać ani udostępniać Oprogramowania przez sieć, w której mogłoby być używane przez wiele urządzeń jednocześnie, ani w żaden sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że najpierw zakupiłeś co najmniej licencję dla WIELU UŻYTKOWNIKÓW od Aiseesoft Studio. Udostępnianie tego Oprogramowania innym osobom lub zezwalanie innym osobom na przeglądanie zawartości tego Oprogramowania stanowi naruszenie niniejszej licencji.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi do wszelkich obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki i tekstu włączonych do OPROGRAMOWANIA), dołączonych materiałów drukowanych i wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA są własnością Aiseesoft Studio. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Dlatego należy traktować OPROGRAMOWANIE jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim i nie wolno usuwać ani ukrywać żadnych informacji o prawach własności, etykiet ani znaków z Oprogramowania.

3. OGRANICZENIA

Użytkownik nie może i nie może zezwolić innym (a) na odwrotną inżynierię, dekompilację, dekodowanie, odszyfrowywanie, dezasemblowanie lub w jakikolwiek sposób wyprowadzanie kodu źródłowego z części kodu obiektowego PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia; (b) modyfikować, rozpowszechniać lub tworzyć dzieł pochodnych OPROGRAMOWANIA; (c) kopiować (poza jedną kopią zapasową), rozpowszechniać, publicznie wyświetlać, przesyłać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób wykorzystywać OPROGRAMOWANIA.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- COVER CD
Reprodukcja i dystrybucja Aiseesoft Studio (tylko kopia ewaluacyjna) na różnych płytach CD publikowanych przez powiązane czasopisma jest dozwolona. Jednak kopia magazynu z płytą CD jest wymagana do przesłania do Aiseesoft Studio.

- SEMESTR
Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu wypowiedzenia. Użytkownik może je wypowiedzieć w dowolnym momencie, niszcząc OPROGRAMOWANIE wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza licencja wygasa również w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub postanowień niniejszej Umowy. Po takim wypowiedzeniu wyrażasz zgodę na niszczenie OPROGRAMOWANIA wraz z jego wszystkimi kopiami.

OGRANICZONA GWARANCJA

BRAK GWARANCJI

Aiseesoft Studio wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek gwarancji na OPROGRAMOWANIE. OPROGRAMOWANIE i wszelka związana z nim dokumentacja są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Całe ryzyko wynikające z użytkowania lub działania OPROGRAMOWANIA spoczywa na użytkowniku.

ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieważne na podstawie ustawy lub orzeczenia sądowego, strony zgadzają się, że wszystkie pozostałe postanowienia, które nie zostały uznane za nieważne lub nieważne, pozostaną w mocy.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

W żadnym wypadku Aiseesoft Studio ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków biznesowych, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne) wynikające z użycia lub niemożności używać tego produktu Aiseesoft, nawet jeśli Aiseesoft Studio zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

RÓŻNE

1. Aiseesoft Studio nie zezwala na wykorzystywanie naszego OPROGRAMOWANIA do jakichkolwiek działań naruszających lokalne prawo. Jeśli użyjesz naszego OPROGRAMOWANIA do nielegalnej działalności, wynikający z tego rezultat będzie na Twoją własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym punktem, nie instaluj i/lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.

2. Ostateczną interpretację pozostawiamy naszemu uznaniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej umowy EULA lub jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz skontaktować się z Aiseesoft Studio, napisz do support@aiseesoft.com.

INNE WARUNKI

Aiseesoft Studio zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej umowy bez powiadomienia, zgodnie ze zmianą prawa, regulacji i strategii biznesowej. Zmodyfikowana wersja zostanie opublikowana na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek warunkami niniejszej umowy, zakończ korzystanie z OPROGRAMOWANIA; dalsze korzystanie jest uważane za akceptację niniejszej umowy.

Aiseesoft Studio ma prawo dokonać ostatecznej interpretacji i rewizji niniejszej umowy w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.