Aiseesoft

Umowa licencyjna użytkownika

WAŻNE: PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. BARDZO WAŻNE JEST, ABY SPRAWDZIĆ, CZY KUPUJESZ OPROGRAMOWANIE AISEESOFT I CZY ZOSTAŁEŚ ZAREJESTROWANY JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY DLA CELÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO AISEESOFT. JEŚLI NIE JESTEŚ ZAREJESTROWANY JAKO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY, NIE MASZ LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, A OGRANICZONA GWARANCJA ZAWARTA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NIE MA ZASTOSOWANIA.

Pobierając oprogramowanie Aiseesoft z tej witryny, wyrażasz zgodę na następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie pobieraj oprogramowania. Warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego dołączonej do konkretnego pliku oprogramowania podczas instalacji lub pobrania oprogramowania zastępują warunki przedstawione poniżej. Jest to umowa prawna pomiędzy Tobą, użytkownikiem końcowym, a Aiseesoft Studio, twórcą programu („Aiseesoft”), dotycząca korzystania przez Ciebie z produktów Aiseesoft („Oprogramowanie”).

LICENCJA NA PRODUKT OPROGRAMOWANIA

1. UDZIELANIE LICENCJI

Niniejsza umowa EULA przyznaje użytkownikowi następujące prawa w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA: Aiseesoft udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, odwołalnej i niezbywalnej licencji na instalację i aktywację Oprogramowania.

Licencja INDYWIDUALNA może być używana tylko na jednym komputerze do użytku osobistego i niekomercyjnego. Nie możesz udostępniać Oprogramowania w sieci ani w żaden sposób udostępniać Oprogramowania wielu użytkownikom, chyba że najpierw zakupiłeś od Aiseesoft co najmniej licencję BIZNESOWĄ lub WIELOUŻYTKOWNIKOWĄ.

2. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie tytuły i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi do wszelkich obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki i tekstu zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszących mu materiałów drukowanych oraz wszelkich kopii OPROGRAMOWANIA są własnością firmy Aiseesoft lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. Dlatego należy traktować OPROGRAMOWANIE jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim.

3. OGRANICZENIA

- Aiseesoft szanuje prawa artystów i wytwórni filmowych, a prawidłowe użytkowanie OPROGRAMOWANIA nie narusza tych praw. Nie wolno kopiować płyt DVD w celu sprzedaży lub rozdawania kopii, ani w jakimkolwiek celu komercyjnym.

- Aiseesoft odradza wszelkie próby kopiowania wypożyczonych płyt DVD. Wykonywanie kopii DVD do większości celów innych niż własny użytek jest nielegalne. Aiseesoft szanuje prawa artystów i wytwórni filmowych i prosi Cię, abyś zrobił to samo.

- Korzystanie z OPROGRAMOWANIA spowoduje utworzenie kopii zapasowych płyt DVD. Kopia będzie archiwalną kopią zapasową DVD, stworzoną wyłącznie na użytek prywatny i osobisty właściciela DVD, z którego została wykonana. Federalne prawa autorskie zabraniają nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub wystawiania materiałów chronionych prawem autorskim, jeśli takie istnieją, zawartych w archiwalnej kopii zapasowej. Odsprzedaż, reprodukcja, dystrybucja lub komercyjne wykorzystanie archiwalnej kopii zapasowej jest surowo zabronione. Prosimy o poszanowanie praw właścicieli praw autorskich.

4. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- Ograniczenia w inżynierii odwrotnej, dekompilacji i demontażu.

Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani deasemblować części kodu obiektowego OPROGRAMOWANIA, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia.

- COVER CD.

Powielanie i dystrybucja oprogramowania Aiseesoft (tylko egzemplarz ewaluacyjny) na różnych płytach CD z okładką publikowanych przez powiązane magazyny jest dozwolona. Wymagane jest jednak przesłanie egzemplarza magazynu wraz z płytą CD do Aiseesoft Studio.

- SEMESTR

Niniejsza Licencja obowiązuje do momentu rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, niszcząc Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami. Niniejsza Licencja również wygasa, jeśli nie spełnisz któregokolwiek warunku lub warunku niniejszej Umowy. Po takim rozwiązaniu użytkownik zgadza się zniszczyć Oprogramowanie wraz ze wszystkimi jego kopiami.

BRAK GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje i dokumenty zawarte w tej witrynie internetowej są dostarczane w stanie „takim, jakie są”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji ograniczających wartość handlową, przydatność do określonego celu i nienaruszalność. Aiseesoft dokłada wszelkich starań, aby w tej witrynie internetowej zamieszczać dokładne i aktualne informacje; nie udziela jednak żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności i kompletności. Aiseesoft okresowo dodaje, zmienia, ulepsza lub aktualizuje informacje i dokumenty w tej witrynie internetowej bez powiadomienia. Aiseesoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści naszej witryny internetowej. Korzystanie z tej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko. W żadnych okolicznościach i zgodnie z żadną teorią prawną firma Aiseesoft ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie zawartości tej witryny internetowej nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe wynikające z dostęp do tej witryny internetowej lub korzystanie z niej.

RÓŻNE

1. Aiseesoft nie pozwala na wykorzystywanie naszego OPROGRAMOWANIA do jakichkolwiek celów, które naruszają lokalne prawo. Jeśli użyjesz naszego OPROGRAMOWANIA do nielegalnej działalności, wynikający z tego rezultat będzie na Twoją własną odpowiedzialność. Jeśli nie zgadzasz się z tym punktem, nie instaluj i/lub nie używaj OPROGRAMOWANIA.

2. Ostateczna interpretacja pozostaje w gestii naszego uznania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej umowy EULA lub chęci skontaktowania się z nami z jakiegokolwiek powodu, prosimy pisać na adres support@aiseesoft.com.